Правилник на Онлайн Магазина

§ 1
Уводни разпоредби


1. Онлайн  магазина egipet.bg, достъпен на уебсайта www.egipet.bg, се управлява от Мартин Вангелов, управляващ фирма Адрима Травел ООД с БУЛСТАТ 102865705  и  Haraka Paka Martin Wangelow NIP 6351842354, REGON 367355730, вписан в Централния регистър и информация за икономическата дейност, съхраняван от министър, отговарящ за икономиката

§ 2
Определения


1. Потребител – физическо лице, което сключва договор с Продавача като част от Магазина, чийто предмет не е пряко свързан с неговата стопанска или професионална дейност.
2. Продавач - физическо лице, извършващо стопанска дейност под името Haraka Paka Martin Wangelow, вписано в Централния регистър и информация за икономическата дейност в Полша (CEIDG), воден от министъра на икономиката, NIP 6351842354, REGON 367355730
3. Клиент – всяко лице, което извършва покупки през Магазина.
4. Предприемач - физическо лице, юридическо лице и организационна единица, която не е юридическо лице, чийто отделен закон предоставя правоспособност, извършващо от свое име стопанска дейност, която използва Магазина.
5. Магазин - онлайн магазин, управляван от Продавача на интернет адрес www.egipet.bg
6. Договор от разстояние - договор, сключен с Клиента като част от организирана система за сключване на договори от разстояние (като част от Магазина), без едновременното физическо присъствие на страните, с единствено използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние нагоре до и включително сключването на договора.
7. Правила – тези Правила на магазина.
8. Поръчка - волеизявление на Клиента, подадено чрез Формуляра за поръчка и насочено директно към сключване на Договор за продажба на Продукти или Продукти с Продавача.
9. Акаунт - клиентски акаунт в Магазина, той съдържа данни, предоставени от клиента и информация за направени от него поръчки в магазина.
10. Регистрационна форма – налична в Магазина форма, позволяваща създаването на
сметки.
11. Формуляр за поръчка – интерактивна форма, достъпна в Магазина, която позволява извършване на Поръчка, по-специално чрез добавяне на Продукти в Количката и определяне на условията на Договора за продажба, включително начина на доставка и плащане.
12. Количка - елемент от софтуера на Магазина, в който се виждат избраните за покупка Продукти, а също така е възможно да се определят и променят данните за Поръчката, в частност количеството продукти.
13. Продукт – услуга, достъпна в Магазина, известна още като „ЕКСКУРЗИЯ”, която е предмет на Договора за продажба между Клиента и Продавача.
14. Договор за покупко-продажба – договор за продажба на Продукт, сключен или сключен между Клиента и Продавача чрез Онлайн магазина. Споразумението за продажба също се разбира като - в съответствие с характеристиките на продукта - договор за изпълнение
услуги и договор за конкретна работа.


§ 3
Свържете се с Магазина


Адрес на продавача: ул. Младост 62, 82-35 Несебър, БЪЛГАРИЯ
Електронна поща на продавача: egipetonline@gmail.com
Телефон на продавача: +48 797 719 140
Номер на банкова сметка на продавача: 93 1140 2004 0000 3402 7670 6901
Клиентът може да комуникира с Продавача, като използва адресите и телефонните номера, посочени в този параграф.
Клиентът може да комуникира по телефона с Продавача от 8:00 до 17:00 часа.


§ 4
Технически изисквания


За да използвате Магазина, включително разглеждане на асортимента на Магазина и правене
на поръчки на продукти са необходими следните:


- устройство с достъп до Интернет и уеб браузър,
- активен имейл акаунт (e-mail),
- активирани бисквитки,


§ 5
Главна информация


1. Продавачът, доколкото е разрешено от закона, не носи отговорност за каквито и да било смущения, включително прекъсвания във функционирането на Магазина, причинени от непреодолима сила, незаконни действия на трети лица или несъвместимост на Онлайн магазина с техническите параметри на Клиента.
2. Разглеждането на асортимента на Магазина не изисква създаване на Акаунт. Поръчването от страна на Клиента на продукти от асортимента на Магазина е възможно чрез предоставяне на необходимите лични и адресни данни, позволяващи изпълнението на Поръчката без създаване на Акаунт.
3. Посочените в Магазина цени са дадени в USD са брутни цени (с ДДС). Окончателната сума, която Клиентът трябва да заплати, се състои от цената за Продукта, като се сумира броят на възрастни и деца към момента на приемането на Договора за продажба.
5. В случай на Договор, обхващащ абонамент или предоставяне на услуги за неопределен период от време, крайната цена е общата цена, включваща всички плащания за периода на сетълмента.
6. Когато естеството на предмета на Споразумението не позволява, по разумна преценка, да се изчисли предварително крайната цена, информацията за начина, по който ще бъде калкулирана цената ще бъде предоставена в Магазина в описанието на продукта.

§ 6
Правила за подаване на поръчка


За да направите поръчка:
1.влезте в Магазина (egipet.bg);
2. изберете Продукта, който е предмет на Поръчката, изберете датата на екскурзията, броя на участниците и името на града, от който ще бъдат взети за екскурзията, след това щракнете върху бутона "Добавяне в кошчето" (или еквивалент);
3. Попълнете Формуляра за поръчка, като въведете данните на получателя на Поръчката и адреса на пребиваване, въведете името на хотела, в който планирате да отседнете;
4. Щракнете върху бутона "Поръчай и плати" и приемете правилата на магазина,
5.Изберете един от наличните начини на плащане и в зависимост от начина на плащане платете поръчката в определен срок, съгласно § 7 т.3.


§ 7
Предлагат се начини за доставка и плащане


1. Клиентът може да използва следните методи за доставка или получаване на билета на
закупена услуга:
а. Изпращане до посочения в поръчката имейл адрес,
б. Вземане лично
2. Клиентът може да използва следните методи на плащане:
а. Плащане по банков път по сметка на Продавача
б. Електронни плащания
в. Платежни карти: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro. Субектът, предоставящ онлайн платежни услуги в областта на картовите плащания, са Stripe Technology Europe Limited, PayPro S.A. и SIX Payment Services (Europe) S.A.
г. Плащане в брой
3. Подробна информация за методите на доставка и плащане са описани на уебсайта на Магазина.


§ 8
Изпълнение на договора за продажба


1. Сключването на Договора за покупко-продажба между Клиента и Продавача става след като Клиентът е направил Поръчка чрез Онлайн магазин Формуляр за поръчка в съответствие с § 6 от Правилника. След като направи Поръчката, Продавачът незабавно потвърждава нейното получаване и в същото време приема Поръчката за изпълнение. Потвърждението за получаване на Поръчката и нейното приемане за изпълнение става чрез изпращане на Клиента на подходящо електронно съобщение на имейл адреса на Клиента, посочен при подаване на Поръчката, който съдържа най-малко декларацията на Продавача за получаване на Поръчката и нейното приемане. за изпълнение и потвърждаване на сключването на Договора за продажба. При получаване на горния имейл от Клиента се сключва Договор за продажба между Клиента и Продавача.
3. Ако Клиентът избере: плащане по банков път, електронно плащане или плащане с кредитна карта, Клиентът е длъжен да извърши плащането в рамките на 2 календарни дни от датата на Договора за продажба – в противен случай поръчката ще бъде анулирана.
4. Ако Клиентът е избрал начин на доставка, различен от лично вземане, Билетът ще бъде изпратен от Продавача в рамките на 48 часа от плащането на поръчката.
5. Началото на периода на доставка на Продукта до Клиента се отчита, както следва: Ако Клиентът избере метод на плащане по банков път, електронно плащане или платежна карта – от датата на кредитиране на банковата сметка на Продавача.
6. Ако Клиентът избере лично вземане, Билетът ще бъде готов за вземане в рамките на 48 часа след плащането. Клиентът ще бъде допълнително информиран от Продавача за готовността на Продукта за събиране чрез изпращане на подходящ имейл на имейл адреса на Клиента, посочен при подаване на Поръчката.

§ 9
Условия за анулиране


1. Потребител, сключил договор от разстояние, може в срок от 14 календарни дни да се откаже от него без да посочва причина и без да прави разходи, с изключение на разходите за вече осъщественото пътуване.
2. Потребителят може да се откаже от Договора, като подаде до Продавача декларация за отказ от Договора. За да спази крайния срок за отказ от Договора, достатъчно е Потребителят да изпрати молба преди изтичането на този срок.
3. Анулирането на закупената услуга до 48 часа от нейното стартиране ви дава право на пълно връщане на закупената услуга.
4. За да се откажете, моля, изпратете имейл на следния адрес: egipetonline@gmail.com, като посочите номера на поръчката. Съобщението трябва да бъде изпратено от същия e-mail адрес, който е бил предоставен при извършване на поръчката.
5. В случай на изпращане на изявлението от Потребителя по електронен път, Продавачът незабавно изпраща на Потребителя потвърждение за получаване на декларацията за отказ от Договора на посочения от Потребителя имейл адрес.

6. Ако поради естеството на Продукта той не може да бъде върнат по обикновена поща, информация за това, както и за разходите по връщането на Продукта, ще бъде включена в описанието на Продукта в Магазина.
7. При необходимост от връщане на средства за транзакция, извършена от клиента с платежна карта, продавачът ще възстанови сумата по банковата сметка, определена за платежната карта на Наредителя.
8. Правото на отказ от договор от разстояние няма право на Потребителя във връзка със Споразумението:
а.за предоставяне на услуги, ако Продавачът е изпълнил изцяло услугата с изричното съгласие на Потребителя, който е бил уведомен преди началото на предоставянето, че след като Продавачът е изпълнил услугата, той губи правото си да се откаже от Споразумението,
б. ако изпълнението на услугата е започнало с изричното съгласие на Потребителя преди крайния срок за отказ от договора и след като го уведоми до
Продавач за загуба на правото на отказ от Споразумението.

§ 10
Време за обработка

Времето за обработка на поръчката се отчита от момента на получаване на плащането.


§ 11
Рекламация и гаранция


1. Клиентът има право да подаде рекламация. Рекламациите могат да се отнасят по-специално до изпълнението на поръчки и поръчани продукти.
2. Рекламацията следва да бъде подадена по електронна поща на следния адрес: egipetonline@gmail.com, като се посочи номерът на поръчката, името и фамилията на лицето, което направил поръчката, и подробно описание на рекламацията.
3. Услугата подлежи на рекламация само ако:
а. Закупеното пътуване не се осъществи;
б. Един от посочените пунктове от програмата на екскурзията не се реализират.
4. Услугата не подлежи на рекламация, когато:
а. Потребителят не се явява в определеното време на определеното място на тръгване на екскурзията;
б. Потребителят не спази часовете за събиране, договорени по време на пътуването;
в. Ако по потребителят сам, по свое желание откаже реализацията на някой от точките в програмата на екскурзията;


§ 12
Лични данни в Онлайн магазина


1. Администратор на лични данни на Клиенти, събрани чрез Онлайн магазина, е Продавачът.
2. Личните данни на клиентите, събрани от администратора чрез Онлайн магазина, се събират с цел изпълнение на Договора за покупко-продажба, а ако Клиентът се съгласи - и за маркетингови цели.
3. Получатели на лични данни на Клиентите на Онлайн магазина могат да бъдат: В случай на Клиент, който използва Онлайн магазина с метода на електронни плащания или с платежна карта, Администраторът предоставя събраните лични данни на Клиент към избрания субект, обслужващ горните плащания в Онлайн магазина.
4. Клиентът има право на достъп до своите данни и да ги коригира.
5. Предоставянето на лични данни е доброволно, но непредоставянето на личните данни, посочени в Правилника, необходими за сключване на Договор за продажба води до невъзможност за сключване на този договор.


§ 13
Заключителни разпоредби


1. Споразуменията, сключени чрез Онлайн магазина, се сключват на полски език.
2. Продавачът си запазва правото да изменя Правилника по важни причини, а именно: промени в закона, промени в начините на плащане и доставка - до степента, до която тези промени засягат прилагането на разпоредбите на този Правилник. Продавачът ще информира Клиента за всяка промяна най-малко 7 дни предварително.
3. По въпроси, които не са обхванати от настоящия регламент, те се прилагат
общоприложими разпоредби на полското законодателство, по-специално: Гражданския кодекс; актът за предоставяне на електронни услуги; Закона за правата на потребителите, Закона за
защита на личните данни.
4. Клиентът има право да използва извънсъдебни средства за разглеждане на жалби и обезщетение. За тази цел той може да подаде жалба чрез интернет платформата на ЕС за ОРС, достъпна на адрес: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Защо си заслужава да ползваш нашите услуги

Ние сме фирма с дългогодишен опит в продажбата на екскурзии. Работим в четири държави на два континента. Предлагаме екскурзии в България, Египет, Дубай (Обединени Арабски Емирства) и Занзибар. Нашите клиенти са доволни от нашите услуги. Имаме хиляди продадени екскурзии и много доволни клиенти. Хората, които веднъж са използвали нашите услуги, с удоволствие се връщат при нас. Очакваме и Вас!